Chuyển loại hình doanh nghiệp có phải ký lại hợp đồng với khách hàng?

Theo khoản 3 Điều 205 Luật Doanh nghiệp năm 2020 về chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần công ty hợp danh thì: “Công ty được chuyển đổi đương nhiên kế thừa quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ phát sinh trước ngày công ty được chuyển đổi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”.

Như vậy sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ doanh nghiệp tư nhân sang công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì toàn bộ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân bao gồm: các hợp đồng đang thực hiện, các vấn đề lao động trong công ty, các vấn đề về thuế và các nghĩa vụ khác đương nhiên sẽ do công ty chuyển đổi kế thừa kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nên hợp đồng đã ký với với doanh nghiệp sản xuất trước đó sẽ do công ty chuyển đổi kế thừa và không phải ký lại hợp đồng mới.

Tuy nhiên cần lưu ý đối với các khoản nợ phát sinh trước ngày công ty chuyển đổi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì sẽ do chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình.